Ang Konsepto ng Kakapusan

Ang Konsepto ng Kakapusan

images (3)

       Ang ekonomiya ay isang dinamiko at parating nagbabagong mekanismo. Ang mga pinagkukunang-yaman na ginagamit sa pagbuo ng kalakal at paglilingkod ay limitado. Samantala, ang mga kagustuhan at pangangailangan ng tao ay tila walang hangganan. Bunga ng di-balanseng ugnayan na ito ang kakapusan.

Kakapusan – tumutukoy sa isang sitwasyonkung saan limitado o hindi sapat ang mga pinagkukunang-yaman upang matugunan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao.

Absolute Scarcityabsolute ang kakapusan kapag nahihirapan ang kalikasan at tao na paramihin at pag-ibayuhin ang kapakinabangan ng pinagkukunang-yaman. ito ay dahil non-renewable ang pinagkukunang-yaman.

Relative Scarcity – relative ang kakapusan kapag ang pinagkukunang-yaman ay hindi makaagapay sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao.

Ang kakapusan ay umiiral sa dalawang kalagayan:

  • Pisikal na kalagayan – tumutukoy sa limitadong pinagkukunang-yaman
  • Kalagayang Pangkaisipan – tumutukoy naman sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao

Mga Palatandaan ng Kakapusan

  • Sa Yamang Likas – pagkasira at pagkaubos ng mga hayop, halaman, at mga bagay na walang buhay
  • Sa Yamang Tao – pangunahing indikasyon ng kakapusan ay ang haba ng buhay ng tao
  • Sa Yamang Kapital – hindi maingat na paggamit sa capital, maaaring magkulang sa maintenance ang isang makina

Kakapusan at Kakulangan

Kakapusan (scarcity) – di-kasapatan ng pinagkukunang-yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao

Kakulangan (shortage) – ay isang kaganapan kung saa hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng planong pagkonsumo

Kakapusan at Kadahilanan Nito:

  • Maaksayang paggamit ng pinagkukunang-yaman
  • non-renewability ng ilang pinagkukunang-yaman
  • kawalang-hanggan ng pangangailangan at kagustuhan ng tao

Opportunity Cost – ang halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay.

message

Dahil sa kakapusan, kailangan ng tao ang wastong pagpili sa mga bagay na nais niyang bilhin. Nagkakaroon ng opportunity cost sapagkat may kakapusan ang pinagkukunang-yaman. Ito ay nagiging isang panlipunang suliranin ang kakapusan kapag hindi nakakamit ng tao ang kanyang layunin. Upang maging responsable ang tao sa kanyang pagdedesisyon, kailangan niyang mabatid ang opportunity cost ng kanyang mga desisyon.

References: EKONOMIKS: Mga Konsepto, Aplikasyon, at Isyu .

Photos courtesy of google images.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s