Ang Konsepto ng Alokasyon

Ang Konsepto ng Alokasyon

images (4)

Alokasyon – ay isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang-yaman upang lutasin ang suliranin ng lipunan ukol sa kakapusan

                     –  ito ay tumutukoy sa paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang-yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao

  • Dahil limitado ang mga pinagkukunang-yaman mahalagang gamitin ito ng lipunan sa episyenteng pamamaraan
  • Kinakailangang malinaw ang layunin ng paggamit sa mga pinagkukunang-yaman upang maiwasan ang pagka-aksaya nito

Sa alokasyon, ang pagbuo ng mga imporamasyon hinggil sa tutugunang pangangailangan ay maaaring sentralisado o desentralisado.

  • Sentralisado ang aloksayon kapag ang mga kinakailangang impormasyon ay binubuo ng at itinatakda ng iilang tao, grupo ng tao, o institusyon.
  • Desentralisado naman ang alokasyon kapag pinahihintulutan ang iba’t ibang kasapi ng ekonomiya na makabuo ng mga impormasyon at magtakda kung anu-anong pangangailagan at kagustuhan ang nais nilang unahing matugunan

Sa alokasyon, tinutukoy rin kung paano at sino ang magbibigay-halaga sa mga pinagkukunang-yaman. Dalawa ang maaari nitong maging kaayusan:

  • Pinag-uutos (command) – ang mga patakaran ng pamahalaan ang magtatakda sa pagbibigay –halaga sa mga pinagkukunang-yaman
  • Pakikipagpalitan (exchange)ang halaga ng pinagkukunang-yaman ay itinatakda ng plano ng bawat kasapi bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan at kagustuhan.

Ang Sistemang Pang-ekonomiya

Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang aspeto ng bansa kung saan binibigyang-katugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao.

Layunin:

Mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal o serbisyo at gayundin upang maiwasan ang kakulangan sa mga bagay na ito

  • Tradisyunal na ekonomiya – ang mekanismo ng alokasyon ay nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala
  • Market economy –  ang produksyon at distribusyon ng mga kalakal at serbisyo ay nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan na ginagabayan ng isang sistema ng malayang pagtatakda ng halaga
  • Command economy – ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehensibong control at regulasyon ng pamahalaan
  • Mixed economy – isang sistema kung saan ang desisyon kung paano gagamitin ang mga pinagkukunang-yaman ay nasa kamay ng pribadong sektor at pamahalaan

Tatlong katanungang kailangang matugunan ng lipunan:

Anu-anong kalakal at serbisyo ang dapat likhain at gaano karami ito?

 Paano lilikhain ang mga kalakal at serbisyong ito?

  Para kanino ang mga malilikhang kalakal at serbisyo?

photo credits: google images
Advertisements

3 responses to “Ang Konsepto ng Alokasyon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s