ARALING PANLIPUNAN:

ANG MGA PANGUNAHING RELIHIYON SA ASYA

Relihiyon

Nagtatag

Tagasunod

Pangunahing Turo o Aral

Zoroastrianismo

(588 BK)

Zoroaster (Zarathustra) – ang masasabing pasimuno ng pagpapalaganap ng paniniwala sa iisang diyos

  Idiniin ni Zoroaster ang pananagutan ng sangkatauhan sa kalalabasan ng tunggalian ng mabuti at masamaAvesta – dito itinipon ang mga pangaral ni Zoroaster na binubuo ng:

 • Gatha – mga awit na kumakatawan sa talagang ipinangaral ni Zoroaster; at
 • Ilang karagdagang banal na kasulatan

Ahura Mazda – kinikilalang diyos at sagisag ng kabutihan at kalaban ng lahat ng puwersa ng kasamaan

Judaismo

(1850 BK)

Abraham , Isaac, at Jacob

Hudyo (Jew)

Lumang Tipan – binubuo ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at DeutoronomyAng mga Banal na Kasulatan ay hinati sa tatlo:

 • Batas (Torah),
 • Mga Propeta; at
 • Mga Sulat

Islam

(610 PK)

Muhammad

Muslim

Islam – nanggaling sa salitang Arabeng sallam, na ang ibig sabihin ay ‘kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsuko ng sarili sa Diyos’Koran (Qur’an) – ang banal na aklat na gamit ng mga Muslim

Limang Haligi ng Islam:

 1. Pagkilala kay Allah bilang nag-iisang Bathala at kay Muhammad bilang Kanyang propeta
 2. Pagdarasal ng limang beses sa limang araw
 3. Paglilimos
 4. Pag-aayuno kapag buwan ng Ramadan
 5. Paglalakbay sa banal na mga siyudad ng Mecca

Kaaba – ang dambana sa Mecca, pinakabanal na lugar para sa mga Muslim

Hinduismo

Hindu

Ayon sa Hinduismo, ang pangunahing suliranin ng tao ay ang ‘pagkabulag’ niya at ang hindi niya pagkaunawa na ang daigdig ay isang bilangguan na naghhiwalay sa atin sa DiyosVeda – ang pinakaunang mga banal na kasulatan ng relihiyong Hinduismo. Ang layunin nito ay tulungan ang tao na magkaroon ng mahaba at malusog na buhay sa pamamagitan ng maayos na pamumuhay.

Brahma- ang Diyos

Vishnu – kumakatawan sa malikhain at positibong aspekto ng Hinduismo

Shiva – diyos ng kadiliman at kamatayan

Naniniwala sa konsepto ng reinkarnasyon ayon sa karma.

Buddhismo

Siddharta “Buddha” Gautama

Buddhista

Buddha – “Ang Naliwanagan”Ipinangaral ni Buddha na walang permanenteng bagay at hindi rin totoo na mayroong kaluluwa.

Nahati sa dalawang sekta:

 1. Theravada  — ayon dito, ang kaligtasan ng tao ay nakasalalay sa kanyang sariling pagsisikap na hindi umaasa sa tulong ng kahit na sinong diyos.

Ang pangunahing layunin nito ay ang makasunod sa Eight-fold Path o Walong Landasin-tamang pananaw,

tamang pagpapasiya,tamang salita, tamang asal, tamang hanapbuhay, tamang pagsisikap, tamang paggunita, at

tamang pagmumuni-muni

Tripitaka – ang kasulatang kinikilala ng Theravadin

 1. Mahayana – naniniwala na kailangan ng tao ang tulong mula sa mga diyos upang maligtas

Buddhismong Zen – itinatag ni Bodhidharma sa India at nakarating sa bansang China at Japan

Jainismo

Mahavira

Isang ateistang doktrina na hindi naniniwala na mayroong gumawa ng sandigdigan. Ayon sa paniniwalang ito, ang sandaigdigan ay puno ng mga kaluluwang palipat-lipat ng tirahan kaya’t pabagu-bago ang anyo na tinatawag na samsara.Naniniwala ang mga tagasunod ng Jainismo na ang mas mahigpit na pagpipigil sa luho ng katawan ay mas nakatutulong para sa pag-unlad ng kaluluwa tungo sa kaligtasan.

Confucianismo

Confucius

Confucians

Isang pilosopiya at relihiyon.Ayon sa kanya, matitigil lamang ang mga digmaan kung magkakaroon ng matalino at mabait na hari na magtuturo at magpapakita ng magandang halimbawa sa mga tao.

Lahat ng pangaral nito ay nakabatay sa kanyang paniniwala na upang magkaroon ng matinong lipunan, dapat munang tumino ang mga tao.

Taoismo

Lao Tzu

Taoist

Layunin na magkaroon ang tao ng mahabang buhay at mabuting kapalaran.Tao te-Ching –dito mababasa ang mga aral ng Taoismo

Ang kapayapaang personal at panlipunan ay makakamit sa pag-iisip nang tahimik at malalim.

wu wei – ang pagtatakwil sa lahat ng mga gawaing may hinihintay na gantimpala o magandang resulta

Yin at Yang

Shintoismo

 

Shinto

Naniniwala na may mga ispiritu o mga diyos na nakatira sa mga halaman, bato, tubig, at iba pang sangkap ng kalikasan.kami – ispiritu

misogi – ang pisikal na paglilinis na itinuturing na pinakamahalaga sa ritwal o seremonya

matsuri – ang magulo, maingay, at masayang pagpaparada ng mga diyos sa mga kalye

Kristiyanismo

Hesukristo

Kristiyano

Naniniwala na si Hesukristo ang siyang tagapagligtas ng sangkatauhan.

ANG KASAYSAYAN AT KABIHASNAN NG ASYA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s